พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

สมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และมี การสร้างวัดใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 2. วัดอรุณราชวราราม
 3. วัดราชโอรสาราม
 4. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 6. วัดบวรนิเวศวิหาร
 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 8. วัดสุทัศนเทพวราราม
 9. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

องค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่กรมการศาสนาให้การสนับสนุนมีดังน

 1. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ๖๑๖ แยกซอยเมธีนิเวศน์ถ.สุขุมวิท ๒๔ เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๑๐
 2. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔๔ ถนนพระอาทิตย์เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
 3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งพระเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๘/๘ ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ๑๐๑๖๐
 4. สภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ๖๑/๒๑ ซอย ๒๐๗ ถนนเสนานิเวศน์เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 5. เปรียญธรรมสมาคม วัดสามพระยา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
 6. มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ อยู่ในบริเวณวัดสระเกศ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
 7. องค์กรเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

You may also like...

ใส่ความเห็น

WordPress spam blocked by CleanTalk.
error: Content is protected !!