วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ที่อยู่ประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อยู่ภายใต้การดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นวัดไทยที่อยู่ในดินแดนต้นกำเนิดของหลายศาสนา มีความสวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยองค์พระเจดีย์สีทองอร่าม สร้างในนามพุทธบริษัทแห่งประเทศไทย มีพระมหาเจดีย์ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานมาประดิษฐานพร้อมเส้นพระเจ้าได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบันทั้ง 3 คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ

สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้า ไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบสักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอารยประเทศ เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม  ปี 2560 เปิดประตูพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา และพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9