พาหิรนิทานวรรณนา

พาหิรนิทานวรรณนา

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พาหิรนิทานวรรณนา [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา] *ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ทร…
Read More
อรรถกถาพระวินัย

อรรถกถาพระวินัย

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
อรรถกถาพระวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล มหาวิภังควรรณนา ภาค 1 อารัมภกถา * ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระผู้เป็นที่พึ่ง ผู้ประกอบด้วยพระม…
Read More
ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
ลําดับนั้นแล ท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทําผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลี ไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าถึงเวลา…
Read More
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พร…
Read More
เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีฉลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอั…
Read More
เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดม…
Read More
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ ดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ฟองไก่เหล่านั้น อันแม่ไก่พึงกกดีแล้ว อบดีแล้ว ฟักดีแล…
Read More
ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พระวินัยปิฎก เล่ม 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เวรัญชภัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์    …
Read More
เขาขี้โกงหรือเราประมาท (บทที่3)

เขาขี้โกงหรือเราประมาท (บทที่3)

หิมาลประเทศ
การได้พักกายพักใจในวัดไทยลุมพินีอย่างสะดวกสบาย ทำให้เราสดชื่นและหายเหนื่อยล้า จากการเดินทางอันทรหดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน เช้านี้เราไ…
Read More
สู่แดนประสูติ (บทที่2)

สู่แดนประสูติ (บทที่2)

หิมาลประเทศ
ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง หลังจากเตรียมตัวใส่ปีกใส่หางออกบินแล้ว ริงโทนเพลงเกาหลีจากซีรี่ส์ฮิตก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือของฉั…
Read More