Monthly Archive: มิถุนายน 2016

0

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา [ติสสมหาพร...

Share Button
0

พระวินัยปิฎก เล่ม 1 (ต่อ)

[อธิบายคัมภีรภาพ 4 อย่าง] บรรดาคัม...

Share Button