เริ่มเรื่องตติยสังคายนา

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา

ธรรมะ
เริ่มเรื่องตติยสังคายนา [ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก] แม้ติสสมหาพรหมแล เคลื่อนจากพรหมโลกแล้ว ได้ถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลีพราหมณ์. ฝ…
Read More
พระวินัยปิฎก เล่ม 1 (ต่อ)

พระวินัยปิฎก เล่ม 1 (ต่อ)

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
[อธิบายคัมภีรภาพ 4 อย่าง] บรรดาคัมภีรภาพทั้ง 4 นั้น พระบาลี ชื่อว่าธรรม. เนื้อความแห่งพระบาลีนั้นนั่นแล ชื่อว่าอรรถ. การแสดงพระบาล…
Read More