อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท

อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท

พุทธวจน
ปหาราทะ! มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ไม่ล้นฝั่งฉันใด เราบัญญัติสิกขาบทใดๆ แก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเรา ย่อมไม่ก้าวล่…
Read More
อริยบุคคล จะปฏิบัติตามสิ่งที่ พระศาสดาบัญญัติ

อริยบุคคล จะปฏิบัติตามสิ่งที่ พระศาสดาบัญญัติ

พุทธวจน
พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายถึงประโยชน์ของการฉันอาห…
Read More
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

พุทธวจน
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ! บัดนี้เป็นกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้น. ข้าแต่พระสุคต ! บัดนี้เป็นกาลสมควรทรงแสดงลักษณะของผู้มีศ…
Read More
อนตุ ตรยิ ะ ๖ (สิ่งที่ประเสรฐิ ๖ ประการ)

อนตุ ตรยิ ะ ๖ (สิ่งที่ประเสรฐิ ๖ ประการ)

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ (๑) ทัสสนานุตตริยะ (๒) สวนานุตตริยะ (๓) ลาภานุตตริยะ (๔) สิกขานุตตริ…
Read More
ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ลัทธิ ๓ ลัทธิเหล่านี้มีอยู่ เป็นลัทธิซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตร่ตรอง จะหยิบขึ้นตรวจสอบ จะหยิบขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่…
Read More
อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล

อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ ๖ อย่างเป็นอย่างไร คือ เป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อสัทธร…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “ส…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปล…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่2

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่2

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีควา…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ …
Read More