พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาซักเท่าไหร่ เราทุกคนในฐานนะผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเล่าให้เด็กรุ่นหลังฟังบ้าง (เพิ่มเติม…
Read More
พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

พุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่า…
Read More
พุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี

พุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
การพระศาสนาในสมัยกรุงธนบุรีนั้น แม้อายุของกรุงจะมีเพียง ๑๕ ปีและตลอดเวลา ๑๕ ปีนั้น ก็เต็มไปด้วยการสลัดแอกจากพม่า การรวบรวมชนชาติตั…
Read More
พุทธศาสนาสมัยอาณาจักรศรีอยุธยา

พุทธศาสนาสมัยอาณาจักรศรีอยุธยา

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
เรื่องการพระศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ คงเป็นเรื่องต่อเนื่องจากกรุงสุโขทัย เพราะกรุงศรีอยุธยา ตั้งอาณาจักรไทยทางใต้ขึ้นในสมัยคาบเ…
Read More
พุทธศาสนาสมัยอาณาจักรล้านนา

พุทธศาสนาสมัยอาณาจักรล้านนา

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
อาณาจักรล้านนา เป็นอาณาจักรไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นอาณาจักรอิสระ เริ่มต้น อาณาจักรยุคเดียวกับอาณาจักรสุโขทัย และเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน…
Read More
พุทธศาสนาสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท

พุทธศาสนาสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
พระมหาธรรมราชาลิไท พระองค์นี้ทรงเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงและ ทรงเป็นกษัตริย์สุโขทัยในลำดับรัชกาลที่ ๕ พระองค์มีพระนามเมื่อร…
Read More
พุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ตาม “ประวัติการศาสนา” จากหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับพิมพ์ เป็นที่ระลึกในวันครบรอบ ๗๒ ปีของกระทรวงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ…
Read More
ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย

ความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ศาสนาพุทธเกิดขึ้นในชมพูทวีปซึ่งในปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเท…
Read More