เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

ธรรมะ
ความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ ดังที่ผู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ มักจะอุทานว่า “แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้า ธรรม…
Read More
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาซักเท่าไหร่ เราทุกคนในฐานนะผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเล่าให้เด็กรุ่นหลังฟังบ้าง (เพิ่มเติม…
Read More
ทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรกจริงหรือ ?

ทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรกจริงหรือ ?

ธรรมะ
เคยได้ยินกันประจำว่าทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรกมันมีจริงหรอเป็นคำถามที่มีมาตั้งแต่เด็กแล้ว ถือเป็นหนึ่งอย่าที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทำความ…
Read More
พาหิรนิทานวรรณนา

พาหิรนิทานวรรณนา

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พาหิรนิทานวรรณนา [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา] *ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ทร…
Read More
อรรถกถาพระวินัย

อรรถกถาพระวินัย

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
อรรถกถาพระวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล มหาวิภังควรรณนา ภาค 1 อารัมภกถา * ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระผู้เป็นที่พึ่ง ผู้ประกอบด้วยพระม…
Read More
ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พระวินัยปิฎก เล่ม 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เวรัญชภัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์    …
Read More
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น

พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น

พุทธวจน
ตรัสกับพระอานนท์ปรารภเหตุนางมิคสาลากล่าวแย้งพระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเ…
Read More
พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้…
Read More
พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้ว…
Read More
คนดีกับคนไม่ดี

คนดีกับคนไม่ดี

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
คนดีกับคนไม่ดี - กินข้าวด้วยกันได้ ทำงานร่วมกันได้ เวลากินข้าวกับคนไม่ดีกับคนดี กินข้าวร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันได้ แต่อาจเอาจิตไปรว…
Read More