พาหิรนิทานวรรณนา

พาหิรนิทานวรรณนา

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พาหิรนิทานวรรณนา [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา] *ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ทร…
Read More
อรรถกถาพระวินัย

อรรถกถาพระวินัย

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
อรรถกถาพระวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล มหาวิภังควรรณนา ภาค 1 อารัมภกถา * ข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระผู้เป็นที่พึ่ง ผู้ประกอบด้วยพระม…
Read More
เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดม…
Read More
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ ดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ฟองไก่เหล่านั้น อันแม่ไก่พึงกกดีแล้ว อบดีแล้ว ฟักดีแล…
Read More
อริยบุคคล จะปฏิบัติตามสิ่งที่ พระศาสดาบัญญัติ

อริยบุคคล จะปฏิบัติตามสิ่งที่ พระศาสดาบัญญัติ

พุทธวจน
พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายถึงประโยชน์ของการฉันอาห…
Read More
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น

พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์ (ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น

พุทธวจน
ตรัสกับพระอานนท์ปรารภเหตุนางมิคสาลากล่าวแย้งพระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเ…
Read More
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี

พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี

พุทธวจน
อนึ่ง ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม1 อันเป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้…
Read More
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

พุทธวจน
พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยการเหาะขึ้นไป ปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ในเมืองราชคฤห์ จากนั้นก็ได้ถือบาตรและ เหาะเวียนไปรอบเมื…
Read More
ธรรมวินัย คือ ศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะ

ธรรมวินัย คือ ศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะ

พุทธวจน
อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. อานนท์ ! พวก…
Read More