วิธีสร้างบุญบารมี ตอนที่2

วิธีสร้างบุญบารมี ตอนที่2

ธรรมะ
การรักษาศีล "ศีล" นั้น แปลว่า "ปกติ" คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะ ศีลนั้นมีหลายระดับ คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล …
Read More
วิธีสร้างบุญบารมี ตอนที่1

วิธีสร้างบุญบารมี ตอนที่1

ธรรมะ
บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ของพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประ…
Read More