เดรัจฉานวิชา ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์

เดรัจฉานวิชา ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์

พุทธวจน
ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง พราหมณ์ ! ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างมีอยู่ ๓ อย่าง คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์. พราหมณ์ ! …
Read More
เดรัจฉานวิชา คืออะไร

เดรัจฉานวิชา คืออะไร

พุทธวจน
มหาราช ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉ…
Read More
พุทธวจน-คำอนุโมทนา

พุทธวจน-คำอนุโมทนา

พุทธวจน
คำอนุโมทนา ขออนุโมทนา กุศลเจตนาเป็นอย่างยิ่งต่อคณะงาน ธัมมะที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวบรวม เรียงร้อย เชื่อมโยงคำตถาคต พร้อมทั้งเปรี…
Read More