ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “ส…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปล…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่2

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่2

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีควา…
Read More
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

พุทธวจน
ภิกษุทั้งหลาย ! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ …
Read More